Over het project


“Sa-ba-yon?”

De naam voor ons project doet op het eerste zicht of gehoor misschien wel wat wenkbrauwen fronsen… Hierbij enkele verduidelijkingen en metaforen die we kunnen koppelen aan de keuze van naamgeving.
Het maken van een goeie ‘sabayon’ gaat voor velen namelijk gepaard met een proces van ‘vallen en opstaan’;

→ je dient de sabayon “à la minute” te kloppen en je krijgt dit best onder de knie door veel te oefenen (de eerste keer lukt namelijk niet altijd even goed)
→ “het leven gaat niet altijd over rozen” – iedereen heeft wel eens tegenvallers (in dit geval bvb. een uitglijder of een herval in alcoholgebruik) en onze levensweg is niet vrij van obstakels.

Daarnaast is er voor een smeuïge (en dus goede) sabayon alcoholische drank nodig, want dit garandeert een zogenaamde ‘binding’. Bij de beoogde doelgroep van het project is alcohol vaak een onderdeel van hun leven geworden en is er weinig of geen (hulp)vraag tot verandering meer…

Een evenwichtige dosering m.b.t. de verschillende ingrediënten is essentieel;
→ sabayon wordt, naast de alcoholische drank, ook vaak aangevuld met gezond fruit (aardbeien, frambozen, perzik)
→ onze visie bestaat erin om bij deze specifieke doelgroep niet alleen oog te hebben voor de alcoholproblematiek, maar ook voor aanwezige talenten/krachten en andere levensdomeinen zoals werk, opleiding, relatie, familie/gezin, ontspanning, algemeen welzijn,…

“Less is more”: een goeie sabayon staat of valt met zijn eenvoud. Tracht met andere woorden in je Sabayon geen tientallen ingrediënten te verwerken, maar hou het bij eigeel, suiker, vruchtensap en versterkte zoete wijn)
→ een parallel kan worden getrokken met een belangrijk uitgangspunt van het Sabayon-project: vermijd bij deze chronische problematiek en doelgroep torenhoge of onrealistische verwachtingen zoals totale abstinentie als je weet dat dit toch niet (meer) zal lukken of de cliënt zelf
dit niet nodig/realistisch acht → maak ook plaats voor andere (be)handelstrategieën zoals gecontroleerd gebruik, schadebeperkend werken, herstelgericht werken,…Opzet van het project

De doelstelling van “Sabayon” is verbeterd samenwerken t.av. personen met een chronische alcoholafhankelijkheid. Ze hebben vaak reeds meerdere behandelingen doorlopen. Alcoholconsumptie en de bijhorende schaderisico’s, zullen in de verdere toekomst waarschijnlijk aanwezig blijven.

We willen dit nastreven door de uitbouw van een concreet zorgpad.

“Zorgpaden zijn één van de methoden om patiëntgerichte zorgprocessen transparant te maken, te standaardiseren, te optimaliseren waar nodig en continu op te volgen. Zorgpaden worden momenteel wereldwijd gebruikt als procesbeheersingmethode voor tal van ziektebeelden.” (meer info op NKP.be)

Hiertoe informeren en sensibiliseren we de zorgpartners in regio Gent. Bij de initiële ontwikkeling richtten we ons nog specifiek op het Noord-Westen van Gent en zijn rand, maar sinds eind  2018 kunnen alle voorzieningen uit Groot-Gent voor cliëntgebonden ondersteuning en deskundigheidsbevordering verder terecht bij Sabayon.

 

Met Sabayon beogen we onder andere;

–  de acceptatie en inclusie van de doelgroep door de zorgpartners

–  het optimaliseren van  de herstelgerichte aanpak

–  het bekomen van een verbeterde casefinding en toeleiding van de beoogde doelgroep

– het concretiseren en expliciteren van de bestaande modules/interventies van de betrokken zorgpartners ten aanzien van deze doelgroep

–  het optimaliseren van de onderlinge communicatie tussen de zorgpartners

–  samen met de cliënt vorm geven aan één persoonlijk planOnze krachtlijnen t.a.v. de cliënt/doelgroep

Ten aanzien van de cliënt wil het project de focus leggen op het verhogen van zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven door hen actief te betrekken bij het te ontwikkelen van een persoonlijk Sabayon plan/’recept’ m.b.t. de leefstijl, persoonlijke ontwikkeling, tijdsbesteding, (fysieke) zorgcontacten, het verminderen van incidentele zorg en crisisgebonden schade en aansluiting vinden bij het eigen netwerk.

Ook het vermijden van een schommelende “zwaar drinken/droog/zwaar drinken”-cyclus wordt als doelstelling naar voor geschoven.

De huidige betrokken projectpartners (zie hieronder) erkennen de noodzaak om voor deze doelgroep te werken vanuit specifieke assumpties op bejegening, eerder dan voor hen “meer van hetzelfde”  (d.w.z. meer en intensievere veranderingsgerichte interventies) te bieden.

Vanuit een gedeelde visie die verbetering van de levenskwaliteit van de doelgroep naar voor schuift wordt ingezet op  aanklampende zorg, herstelgericht werken, gecontroleerd drinken en schadebeperkende technieken